دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 48063

شرکت تضامنی محی الدین هناره وشرکا

خدمات حواله ای

خدمات حواله ای:
1-    پرداخت حواله های صنعتی
2-    پرداخت حواله های خوراکی
3-    پرداخت حواله های حقوقی
4-    پرداخت حواله های مهاجرتی
5-    پرداخت حواله های دارویی
6-    پرداخت حواله های کشاورزی
7-    پرداخت حواله های ملکی
8-    پرداخت حواله های گمرکی و ترخیصی